Žiť ako Kristus

Slovenská evanjelická aliancia je spoločenstvo kresťanov, ktorí uznávajú zjavenie trojjedinného Boha v spisoch Starej a Novej zmluvy a pridávajú sa k viere v evanjelium, ktoré je v nich vyjadrené. Potvrdzujú nasledovné učenie:

1. Všemohúcnosť a milosť Boha Otca, Syna a Ducha Svätého v stvorení, spasení, poslednom súde a dokonaní.

2. Božiu inšpiráciu Svätého Písma a jeho plnú dôveryhodnosť a najvyššiu autoritu vo všetkých otázkach viery a života.

3. Úplnú hriešnosť a vinu padlého človeka, čo ho vystavuje Božiemu hnevu a zatrateniu.

4. Zástupnú obeť Božieho Syna, ktorý sa stal človekom ako jediný a dostatočný základ spasenia od viny a moci hriechu a jeho večných následkov.

5. Ospravedlnenie hriešnika jedine skrze milosť Božiu na základe viery v Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych.

6. Dielo Ducha Svätého, ktorý pôsobí obrátenie a znovuzrodenie človeka, prebýva vo veriacom človeku a uspôsobuje ho k posväteniu.

7. Kňazstvo všetkých veriacich, ktorí tvoria cirkev na celom svete, telo, ktorého hlavou je Kristus a ktorí sú zaviazaní Jeho rozkazom zvestovať evanjelium na celom svete.

8. Očakávanie osobného, viditeľného príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

 

Pokiaľ sa chcete prihlásiť za člena Slovenskej evanjelickej aliancie, tu si môžete stiahnuť prihlášku.